Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Park S , Yang WI , Moon JA , Byun MK , Chung WY , Choi SB , Chung JH , Kang SM , Park MS , Kim YS , Chang J , Cho NH , Cho SH , Kim SK , Kim SK .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):237-240. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.237
Lim SS , Hong KH , Shin JM , Kim YS , Jee YK , Myoung NH , Park SG , Park JS .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):232-236. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.232
Lee BH , Lee KD , Kim SH , Woo JJ .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):227-231. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.227
Lee SO , Choi EJ , Kim KY , Kim JC , Park JC , Jung CY , Kim YJ , Lee BK .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):223-226. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.223
Park SA , Lee HH , Kim DJ , Shim BY , Song SH , Kim CH , Ahn MI , Cho DG , Cho KD , Kim HK .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):217-222. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.217
Oh SE , Jung JH , Yoon SB , Yoon HY , Park JK , Lee DH , Hong SH , Woo KH , Choi S , Lee SH , Lee N .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):211-216. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.211
Park EH , Jang TW , Jang LL , Paek JY , Oak CH , Jung MH , Jang HK .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):203-210. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.203
Kim YS , Lee JH , Kim SH , Kim TH , Sohn JW , Yoon HJ , Park SS , Shin DH .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):197-202. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.197
Kim HO , Ma JE , Lee SJ , Cho YJ , Jeong YY , Jeon KN , Kim HC , Lee JD , Hwang YS .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):192-196. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.192
Kim JO , Jung MK , Jung SS .
Tuberc Respir Dis. 2007 Mar;62(3):175-183. Korean. Review. https://doi.org/10.4046/trd.2007.62.3.175
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.