Journal Browser Advanced Search Help
Journal Browser Advanced search HELP
items: 11
check_boxCHECK ALL check_box_outline_blankUNCHECK ALL
Cho SJ , Rhyu SM , Kim WJ , Lee SJ , Kim YS .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):576-580. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.576
Lee JH , Son KS , Park JH , Kim JC , Lee HW , Kim CH .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):571-575. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.571
Shin HW , Kim CH , Eom KS , Park YB , Jang SH , Kim DG , Lee MG , Hyun IG , Jung KS , Lee ES .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):564-570. Korean. Case Report. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.564
Li TZ , Lee SJ , Park SJ , Chang BJ , Lee JH , Kim KS , Lee MH , Choe NH .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):554-563. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.554
Lee KH , Lee SH , Oh YM , Shim TS , Lim CM , Lee SD , Koh Y , Kim WS , Kim DS , Kim WD , Hong SB .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):548-553. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.548
Lee SJ , Lee JH , Park JY , Jo WS , Kim JE , Kim KU , Park HK , Kim YS , Lee MK , Park SK .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):540-547. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.540
An JY , Lee JE , Park HW , Lee JH , Yang SA , Jung SS , Kim JO , Kim SY .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):532-539. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.532
Jung JW , Lee YW , Choi JC , Yoo SM , Lee HY , Lim SY , Shin JW , Kim JY , Park IW , Kim MK , Choi BW .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):523-531. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.523
Shin MC , Lee SJ , Yoon SJ , Kim EJ , Lee EB , Cha SI , Park JY , Jung TH , Kim CH .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):516-522. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.516
Kim BJ , Hong SB , Shim TS , Lim CM , Lee SD , Koh Y , Kim WS , Kim DS , Kim WD , Oh YM .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):510-515. Korean. Original Article. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.510
Lee JY , Shim TS .
Tuberc Respir Dis. 2006 May;60(5):497-509. Korean. Comparative Study. https://doi.org/10.4046/trd.2006.60.5.497
Copyright © 2019. Korean Association of Medical Journal Editors.